Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.159 597 TK
Phần I: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Phần II: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Phần III: Chế độ báo cáo tài chính Phần IV: Quản lý khấu hao cơ bản Phần V: CHế độ xử phạt vi phạm hành chính...
Ký hiệu xếp giá: 657 C289
This book features 75 case studies that have been classified and grouped into 18 topics. All cases are based on actual or realistic business situations drawn from published financial statements,...
Ký hiệu xếp giá: 657.1 Bu-M
Phần 1: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Phần 2: Hướng dẫn quá trình kế toán Phần 3: Hướng dẫn lập và phân tích các báo cáo tài chính và kế toán Phần 4: Chế độ chứng từ và sổ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2008
Chủ đề: Kế toán
Nội dung sách gồm: quy định chung; danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán; danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo...
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.1.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.1
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày nội dung hệ thống tài khoản kế toán: quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này giới thiệu và hướng dẫn lập cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư...
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm và giữa niên độ, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán, sơ đồ kế toán và các hoạt động kinh tế chủ yếu
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141 2006
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Các sơ đồ kế toán doanh nghiệp chủ yếu; Luật kế toán, hướng dẫn thi hành luật kế toán.
Đang xem: 1149