Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
865 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133 07 GI-108TR
Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề sau: các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn; các khai báo hằng, biến, kiểu, biểu thức và câu lệnh; thủ tục nhập -...
Ký hiệu xếp giá: 410 TK
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung Phần 2: Những vấn đề xã hội - Ngôn ngữ học Phần 3: Về ngữ pháp tiếng Việt Phần 4: Tiếng Việt trong trường học Phần 5: Về nghệ thuật ngôn từ Con người và sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 005.136 T455V
Cuốn sách này đề cập đến các vấn đề căn bản về hợp ngữ như: mô tả các chỉ thị (tập lệnh) của 80x86 cùng với các chỉ dẫn và các toán tử mà trình dịch hợp ngữ (assembler) hỗ trợ; các vấn đề liên quan...
Ký hiệu xếp giá: 401.93 L7239h
Contents: learning a first language; theoretical approaches to explaining second language learning; factors affecting second language learning; learner language; Observing second language teaching;...
Ký hiệu xếp giá: 006.74 D835
This book introduces HTML and CSS in a way that makes them accessible to everyone - hobbyists, students, and professionals - and it’s full-color throughout. It utilizes information graphics and...
Ký hiệu xếp giá: 006.74 W696
Contents PART I: HTML BASICS 1 Getting started 2 Basic page structure 3 Color 4 Working with text 5 Working with links 6 Woring with images 7 Working with multimedia 8 Creating lists 9 Using tables...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 512 Đi-T
Mục lục Chương I: Cấu trúc và các thư mục lệnh của ansys Chương II: Sử dụng các lệnh trong ansys Chương III: Các bài toán ứng dụng và nâng cao
Ký hiệu xếp giá: 005.276 JavaScript
Chương 1: Chào mừng bạn đến với JavaScript Chương 2: Sử dụng các biến và các hàm xây dựng sẵn để cập nhật các trang Web một cách tự động Chương 3: Hãy cung cấp những gì mà trình duyệt cần Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Đa-T
Mục lục Phần I: Lý thuyết Phần II: Thực hành - NHững chương trình mẫu - Mốt số chương trình dánh cho học sinh cấp I - Một số chương trình dánh cho học sinh cấp II - Một số chương trình dành cho học...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 B893i
Contents: Language and education; Second language learning; Language in British education; Literature and education; The politics of language teaching; Research and understanding.
Đang xem: 220