Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
620 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 T310H 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III:...
Ký hiệu xếp giá: 343.59705 H987T
Chương 1: Thuế GTGT Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 3: Thuế xuất - nhập khẩu Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 5: Thuế sử dụng đất nông nghiệp Chương 6: Thuế...
Ký hiệu xếp giá: 342.959 7 LU-Tr
Mục lục Phần I: Tìm hiểu về luật cạnh tranh Phần II: Giới thiệu luật cạnh tranh
Ký hiệu xếp giá: 344.597 02 TH523L 2012
Cuốn sách giới thiệu tra cứu luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn. Tra cứu văn bản hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với một...
Ký hiệu xếp giá: 382.91 V115K
Sách giới thiệu toàn văn văn kiện và những cam kết của Việt Nam trong WTO, gồm có: báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, biểu cam kết về thương mại hàng hóa (bao gồm cam kết về thuế...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ca-P
1. Từ loại và các mô hình câu đơn 2. Vị trí và chức năng của đại từ 3. Các phương tiện biểu đạt 4. Các mô hình câu phức tạp 5. Các dạng câu nghi vấn 6. Cách chuyển đổi từ dạng trực tiếp sang dạng...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Bài 1. Danh từ: Mạo từ xác định Bài 2: Danh từ: Mạo từ bất định Bài 3: Cách sử dụng mạo từ(1) Bài 4: Giống của danh từ Bài... 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7....
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
1. Danh từ 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7. Giới từ 8. Liên từ 9. Thán từ
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
Chương 1: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách être và avoir Chương 2: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách Chương 3: Câu nghi vấn Chương 4: Câu phủ định Chương 5: Diễn tả thời gian Chương 6: Diễn tả...
Đang xem: 2351