Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 333.72 G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 621.3192 B1711e 1994
This book includes: The Fundamental Laws; Two - Terminal Components; Simple Dissipative Structures; Multiterminal Components; Analysis of Dissipative Circuits; Signals and First - Order Circuits;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527V 2013
Cuốn sách trình bày nội dung lý luận liên quan đến môn học. Trình bày các ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính mà doanh nghiệp tiến hành tác động đến tình...
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Phần 1: Cân bằng Ion trong dung dịch nước Phần 2: Một số phương pháp định lượng hóa học Phần 3: Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Chương 1: Phản ứng ion trong dung dịch nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tính chất các ion trong dung dịch Chương 3: Các anion kim loại kiềm Chương 4: Các anion kim loại kiềm thổ Chương 5: Các...
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng Chương 2: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng Chương 3: Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học Chương 4: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 543.001 Ho-T
Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ - Phản ứng troa đổi Proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: chất ôxi hóa...
Ký hiệu xếp giá: 545 Bu-B
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích định lượng Chương II: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Phần II: Cân bằng trong dung dịch CHương III: Cân bằng axit bazơ Chương IV: Cân bằng phức chất Chương...
Ký hiệu xếp giá: 545 Ho-L
Chương 1: Phương pháp phân tích định lượng Chương 2: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Chương 3: Cân bằng axít - bazơ Chương 4: Cân bằng phức chất Chương 5: Cân bằng dị thể. Sự tạo thành hợp chất...
Ký hiệu xếp giá: 545 NG527T
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng; Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học; Các phương pháp: Phân tích khối...
Đang xem: 1912