Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
250 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34L732
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.34L477
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 428.4L872
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.4K16
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T661
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T661
Contents: 6 half test, 7 full test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T661
Contents: 10 actual test, answer key. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T661
Contents: 10 actual test, answer, answer sheets. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for listening comprehension, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for reading comprehension; answer key.
Đang xem: 1134