Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3183 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 16: Các lệnh vẽ 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Block và chèn Block Chương 20: Thuộc tính của Block Chương 21: Tham khảo ngoài Chương 22: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 16: Các lệnh vẽ 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Block và chèn Block Chương 20: Thuộc tính của Block Chương 21: Tham khảo ngoài Chương 22: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Cơ sở tạo và quan sát mô hình 3D Chương 2: Hệ tọa độ và các phương pháp nhập điểm Chương 3: Mô hình 3D dạng khung dây và mặt 2 1/2 chiều Chương 4: 3Dface và các mặt 3D chuẩn Chương 5: Mặt...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về File Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản Chương 6: Các lệnh trợ...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 15: Thếit lập bản vẽ mẫu theo TCVN Chương 16: Các lệnh vẽ và tạo hình 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc ...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu AutoCad 2006; các lệnh về file; cá lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản; nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack; các lệnh vẽ cơ bản; các lệnh...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 NG527H
Nội dung tập 2 bao gồm: giới thiệu các lệnh vẽ và tạo hình nâng cao, giới thiệu các lệnh hiệu chỉnh nâng cao, giới thiệu hiệu chỉnh bằng GRIPS, giới thiệu block, autoCAD DesignCenter, block với thuộc...
Đang xem: 1159