Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1333 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.312 4 J51
Contents: Why this book is important?; Emsuring an ROI on your rawards programs; The link between rewards and business objectives; Performance measures that motivate; Getting employee commitment with...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Phần I: Khái niệm, nội dung của quản lý chiến lược nguồn nhân lực và quan hệ của nó trong thiết kế tổ chức Phần II: Lý luận thiết kế cơ cấu tổ chức và các nguyên lý cơ bản của nó Phần...
Ký hiệu xếp giá: 658.31 H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 5 W556
This book includes: Bob's meltdown; A question of character; What a star-What a jerk; When your star performer can't manage; Do something-He's about to snap; When salaries aren't secret.
Ký hiệu xếp giá: 658.4002 C9123
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về nhóm làm việc, nền tảng cho sự thành công, thành lập nhóm, xuất phát đúng vị trí, những thách thức trong việc quản lý nhóm, hoạt động theo...
Ký hiệu xếp giá: 185.7 E-X
Mục lục Chương I : Đại cương về Écgônômi Chương II : Một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động Chương III: Chế độ lao dộng- nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng Chương IV: Hoạt động trí...
Ký hiệu xếp giá: 158.305 24 TK
Mục lục Chương I:Các cuộc sống khỏe mạnh CHương II: Kiến tạo ưu điểm CHương III: Người tìm ưu điểm Chương IV: Ba mươi bốn chủ đề người tìm ưu điểm Chương V : Các câu bạn đang hỏi Chương VI: Quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-T
Chương I : Tổng quát về tâm lý và tâm lý học quản lý kinh tế. Chương II : Con người trong quản lý kinh tế dưới giác độ tâm lý. Chương III : Tâm lý con người trong quản lý kinh tế. Chương IV :...
Ký hiệu xếp giá: 530.01 Mô-H
Chương 1: Vật lý và Triết học Chương 2: Về một số khái niệm cơ bản của vật lý Chương 3: Thuyết tương đối Chương 4: Cơ học lượng tử Chương 5: Lý thuyết trường lượng tử Chương 6: Vấn đề mâu thuẫn trong...
Đang xem: 587