Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3004 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 P9532L
Contents: Part 1: Photograph Descriptions: Introduction, photos focusing on actions, photos focusing on Objects/ scenes/ settings, Questions & Responses; Part 2: Introduction, Questions Types; Part...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 P953
Contents: Part 5: sentence completion; part 6: text completion; part 7: reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B993
Cuốn sách gồm các phần: photographs, question & response, conversations, talks. Nội dung cụ thể gồm có: cách tìm lựa chọn đúng cho tùng thể loại hình ảnh, các loại câu hỏi, dạng thức câu hỏi, actual...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Cuốn sách gồm các phần: động từ chính Main verbs; từ có gốc động từ Verbals; danh từ, từ hạn định, đại từ; từ bổ nghĩa Modifiers; giới từ; liên từ; mệnh đề tính ngữ & mệnh đề danh ngữ; từ vựng. Cuốn...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Phần 7 trình bày các bài đọc có nội dung liên quan đến môi trường kinh doanh. Cấu tạo câu hỏi có: single pasage và double passage. Cuốn sách cũng tình bày một số thay đổi tỏng bài thi new TOEIC, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384S 2007
This book includes: Grammar practice; Listening & reading Practice; Practice Test; Support.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B562
Contents: Toeic Format; 10 pratice tests; Toeic Vocabulary Exercises; Answer Key and Audio Scripts.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T817 2006
This book includes: Introduction; The TOEIC speaking test; TOEIC speaking and writing pre-test screens; Sample TOEIC speaking test; Speaking scores; Speaking scores; Speaking test units; Phonetic...
Đang xem: 1251