Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2990 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.4 P953
Contents: Part 5: sentence completion; part 6: text completion; part 7: reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B993
Cuốn sách gồm các phần: photographs, question & response, conversations, talks. Nội dung cụ thể gồm có: cách tìm lựa chọn đúng cho tùng thể loại hình ảnh, các loại câu hỏi, dạng thức câu hỏi, actual...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Cuốn sách gồm các phần: động từ chính Main verbs; từ có gốc động từ Verbals; danh từ, từ hạn định, đại từ; từ bổ nghĩa Modifiers; giới từ; liên từ; mệnh đề tính ngữ & mệnh đề danh ngữ; từ vựng. Cuốn...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Phần 7 trình bày các bài đọc có nội dung liên quan đến môi trường kinh doanh. Cấu tạo câu hỏi có: single pasage và double passage. Cuốn sách cũng tình bày một số thay đổi tỏng bài thi new TOEIC, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384S 2007
This book includes: Grammar practice; Listening & reading Practice; Practice Test; Support.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B562
Contents: Toeic Format; 10 pratice tests; Toeic Vocabulary Exercises; Answer Key and Audio Scripts.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T817 2006
This book includes: Introduction; The TOEIC speaking test; TOEIC speaking and writing pre-test screens; Sample TOEIC speaking test; Speaking scores; Speaking scores; Speaking test units; Phonetic...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 T137
This new edition of Target Score has been extensively revised and updated to reflect the changes that have been introduced on the redesigned Toeic. The core components of Target Score remain the...
Đang xem: 721