Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
230 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.120711 G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 332.12 NG527V 2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); nguyên lý hoạt động NHTM; nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM; tổng quan về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; nghiệp vụ...
Ký hiệu xếp giá: 346.08 G434 2017
Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại: nhập môn, các nội dung cơ bản của hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, hoạt động trung gian thương mại, một...
Ký hiệu xếp giá: 382.07 NG527T 2012
Cuốn sách giới thiệu các loại hình tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp của: tổ chức tín dụng, công ty tài chính, các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ. Tài trợ thương mại gián tiếp của nhà nước và...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 TR120V
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử; cơ sở hạ tâng pháp lý thương mại điện tử; trang mạng và cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 NG527C
Nội dung của quyển sách này giới thiệu cho sinh viên về thương mại điện tử và cách thức sử dụng thương mại điện tử trong tương lai trên hai phương diện người mua hàng và người bán hàng. Hướng dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 382.071 TR120V
Giáo trình Thương mại quốc tế ngoài những nội dung cơ bản về lý thuyết, chính sách và thể chế thương mại quốc tế. Kết cấu giáo trình gồm 10 chương bao gồm những nội dung: tổng quan về thương mại quốc...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 G745
Essential grammar reference and practice for anyone using English in a business context. Grammar for Business is a must-have for intermediate business students and anyone using English in the...
Ký hiệu xếp giá: 341.75 TK
Chương 1: Các chính sách và những thực tiễn của việc điều tiết kinh tế thế giới; Chương 2: Các định chế thương mại quốc tế: WTO và GATT; Chương 3: Các định chế quốc gia; Chương 4: Việc thực thi...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 N312h
Contents: A common language; Work to lie, live to work; Transitions; Company culture; Free to trade; Let's talk marketing; Shopping around; Staying ahead; The innovators; Money talks; Tell me what...
Đang xem: 357