Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3532 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425.071 2 NG527D
Nội dung của sách gồm các bài tập tiếng Anh trung cấp chia theo các chủ đề khác nhau giúp sinh viên rèn luyện ngữ pháp, từ vựng, biến đổi câu ...trong tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B8759
Contents: using articles; using nouns, quantifiers and demonstratives; making comparisons; using modifiers and intensifiers; using conjunctions; using prepositions of time and place; recognizing...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 P3385
Contents: the verb Be and Imperatives; nouns; adjectives and pronouns; the present; the past; articles, quantity expressions, there is and there are; the future; modals; objects, infinitives, and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 P3385g
Contents: the present; the past; the future; modals; tag questions and other additions; nouns, quantity expressions, and arrticles; adjectives and adverbs; comparatives and superlatives; gerunds,...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B6423g 2004
Contents: the present, past and future; connecting the present, past, and distant past; modals; the passive, gerunds, and infinitives; modifying nouns; conditionals; noun clauses and reported speech.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 K599i 1996
Contents: Chapter 1: School Life; Chapter 2: Experiencing nature; Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live?; Chapter 4: Getting Around the Community; Chapter 5: Home; Chapter 6: Emergences and...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W494
Contents: Chapter1: Education and Student Life; Chapter 2: City Life; Chapter3: Business and Money; Chapter 4: Jobs and Professions; Chapter 5: Lifestyles; Chapter 6: The Global Village; Chapter 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 P3385i
Contents: Expressing the Present: the Simple Present, the Present Continuous, and Stative Verbs -- Adverbs of Frequency, There Is and There Are, and Imperatives -- Expressing the Past Time: the...
Đang xem: 597