Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2241 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71S927
Market Leader Business Grammar and Usage contains extensive reference and practice of the most essential structures and functions in business English. Examples are drawn from a variety of sources...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465C8512m 2010
Contents: brands, travel, change, organisation, advertising, money, cultures, human resources, international markets, ethics, leadership, competition.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465C8512m 2000
Contents: Unit 1: Globalisation; Unit 2: Brands; Unit 3: Travel; Unit 4: Advertising; Unit 5: Employment; Unit 6: Trade; Unit 7: Innovation; Unit 8: Organization; Unit 9: Money; Unit 10: Ethics; Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465R7274
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-commerce; Team building; Raising finance; Customer service; Crisis managemnt; Management...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71T246
The book includes contents: Written communication - an overview; Routine business documents; Creative and persuasive documents; Classified business letters.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-commerce; Team building; Raising finance; Customer service; Crisis management; Management...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J76
New International Business English is a flexible course at upper intermediate level for people who need English in their daily work. Reading, writing, listening and speaking skills are developed...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J76
New International Business English is a flexible course at upper intermediate level for people who need English in their daily work. Reading, writing, listening and speaking skills are developed...
Ký hiệu xếp giá: 428.38Nh-D
MỤC LỤC 1. Công việc và trách nhiệm 2. Gọi điện thoại để thu xếp công việc 3. Các tổ chức kinh doanh 4. Lên kế hoạch 5. Tăng trưởng và phát triển 6. Giải quyết vướng mắc 7. Gọi điện trao đổi thông...
Ký hiệu xếp giá: 650.1B486n
Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh một cách linh hoạt và tinh tế kèm các mẫu câu cụ thể, được sắp xếp theo các chủ đề tình huống như nói chuyện xã giao, nói chuyện điện thoại,...
Đang xem: 899