Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3617 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.615 NG527M
Sách bao gồm các mẫu đàm thoại mẫu để luyện tập cách đàm thoại trước khi nghe băng để nghe người bản xứ đọc phần băng. Từ những câu nói bình thường đến những câu nói mang tính chất lịch sự, thân mật.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 NG527M
Sách bao gồm các mẫu đàm thoại mẫu để luyện tập cách đàm thoại trước khi nghe băng để nghe người bản xứ đọc phần băng. Từ những câu nói bình thường đến những câu nói mang tính chất lịch sự, thân mật.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 M600D
Sách gồm các nội dung: biến âm, hình thái ngôn ngữ đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 L250X
Sách bao gồm các mẫu đàm thoại theo các tình huống khác nhau, trong đó có phần ngữ pháp, ngữ vựng và phiên âm dạng dùng mẫu tự La tinh.
Ký hiệu xếp giá: 808.066651 P5582b
Contents: Introduction Unit 1: Jobs and responsibilities Unit 2: Telephoning to make arrangements Unit 3: Organizations Unit 4: Planning ahead Unit 5: Growth and development Unit 6: Problem solving...
English for Business Communication - A modular short course on socialising, telephoning, presentations, meetings, negotiations - is a short course for managers to improve their coomunicative ability....
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 S9744
English for Business Communication - A modular short course on socialising, telephoning, presentations, meetings, negotiations - is a short course for managers to improve their coomunicative ability....
Đang xem: 13903