Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2683 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421 B259
The book includes contents: introducing yourself, arranging meeting, discussing travel plans, recommending, inviting, making inquiries, placing orders, responding to orders, making payment,...
Ký hiệu xếp giá: 421 B259
The book includes contents: thinking about writing, introducing, completing forms, thanking, requesting information, getting details, inviting and arranging to meet, making and changing arrangements,...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 Z53w 2005
Contents: Beginning to work, Giving and receiving gifts, Favorite place, An exceptional person, Trends and Fads, White lies, Explanations and Excuses, Problems and Challenges, Strange stories,...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Wh-N
TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION THE POWER OF WRITING POWER... Section One: Rules for Writing Section Two: Starting the Process Section Three: Drafting Section Four: revising and Editing Reference...
Ký hiệu xếp giá: 421 L400U
This book includes topics: Myself and others;Family and relationships; Education; Work; Leisure and Recreation;The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 421 L400U
This book includes topics: Myself and others;Family and relationships; Education; Work; Leisure and Recreation;The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 421 L400U
This book includes topics: Myself and others;Family and relationships; Education; Work; Leisure and Recreation;The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 421 L400U
This book includes topics: Myself and others;Family and relationships; Education; Work; Leisure and Recreation;The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465 L69343 2002
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 S2521a 2006
Nội dung sách "Viết tiếng Nhật dành cho người học trung và thượng cấp" gồm có: trả lời một cách dễ hiểu, giải thích ý kiến, cách viết báo cáo.
Đang xem: 241