Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S869e
Contents: Preface; Case; Agreement and reference; Tense; Mood and voice; Modifiers; Connectives; Punctuation.
Ký hiệu xếp giá: 425 En-G
CONTENTS Chapter 1: Overview of verb tenses Chapter 2: Present and past, simple and progressive Chapter 3: Perfect and perfect progressive tenses Chapter 4: Future time Chapter 5: Adverb clauses of...
Ký hiệu xếp giá: 425.076 Ra-K
Phần 1. Narrative essays Phần 2. Descriptive essays Phần 3. Stories Phần 4. Explanatory & General Essays Phần 5. Argumentave essays Phần 6. Factual essays Phần 7. Reports Phần 8. Letters
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-R
Contents Part A tenses in context Part B Modals in context Part C Choosing structures in context Part D Around the noun in context Part E Explorinh spoken grammar in context
Ký hiệu xếp giá: 428.24 M4788f
Contents: First impressions; Work for a living; Out and about; Crime wave; Playing the game; Travellers' tales; Food for thought; High-tech horizons; Working out; It's a bargain; Our world; Finishing...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Cụm từ động từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 2 : Cụm danh từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 3 : Thể bị động. Phần 4 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 5 : Trạng từ và từ ngữ liên kết ngôn...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Hiện tại. Phần 2 : Quá khứ. Phần 3 : Tương lai. Phần 4 : Thì hiện tại hoàn thành. Phần 5 : Tính từ và trạng từ. Phần 6 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 7 : Động từ hình thái và các...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Bài 1 : Thì hiện tại của Be. Bài 2 : Danh từ, tính từ và giới từ. Bài 3 : Câu hỏi bắt đầu với Wh- danh từ sở hữu; giới từ chỉ thời gian và nơi chốn. Bài 4 : Thể mệnh lệnh There is / There are Bài 5 :...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Fu - G
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present...
Đang xem: 678