Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2133 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.4 Bi - N
Trong tác phẩm " Biện chứng của tự nhiên " Ph.Ăngghen đã đánh giá khái quát những phát hiện mới nhất trong khoa học tự nhiên thời đó. ông phê phán không khoan nhượngb những quan điểm sai lầm hoặc sự...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Nội dung của tập 24 này gồm trọn vẹn tập II bộ tư bản của Mác gồm các phần sau: Những biến hoá hình thái của Tư bản và tuần hoàn của những biến hoá hình thái ấy; Chu chuyển của Tư bản.
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M101V
Nội dung của tập 26 - này gồm tập IV bộ tư bản ( còn gọi là " Các học thuyết về giá trị thặng dư ) của Mác gồm ba phần : Phần 1: Về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các- đô Phần 2: Về Ri-các-đô Phần...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Tập 7 bao gồm các tác phẩm hai ông viết trong khoảng thời gian từ tháng tám 1849 đến tháng Sáu 1851. Đây là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1848 - 1849 ở nhiều nước Châu Âu kết thúc có lợi...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Tập 21 bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăngghen bao gồm những tác phẩm của Ph.Ăngghen Viết từ tháng Năm 1883 đến tháng Chạp 1889. Trong các tác phẩm viết vào thời gian này Ăngghen tiếp tục phát triển những...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Tập 22 bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăngghen bao gồm những tác phẩm của Ph.Ăngghen trong những năm cuối đời. Qua các tác phẩm này Ăngghen chỉ rõ đặc trưng của những năm cuối thế kỷ 19 là chủ nghĩa tư bản...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Nội dung của tập 23 này gồm trọn vẹn tập I bộ tư bản của Mác gồm các phần sau: Hàng hoá và Tiền; Sự chuyển đổi của Tiền thành tư bản; Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối; Sự sản xuất ra giá trị...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M101V
Nội dung của tập 25 - Phần I này gồm tập III bộ tư bản của Mác gồm các phần sau: Phần 1: Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỉ suất giá trị thặng dư thành tỉ suất lợi nhuận Phần 2: Sự...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Nội dung của tập 25 - Phần II này gồm tập III bộ tư bản của Mác gồm các phần sau: Sự chuyển hoá lợi nhuận siêu ngạch thành địa tô; Các loại thu nhập và những nguồn của chúng.
Ký hiệu xếp giá: 335.4 M100C
Nội dung của tập 26 - này gồm tập IV bộ tư bản ( còn gọi là " Các học thuyết về giá trị thặng dư ) của Mác gồm ba phần : Về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các- đô; Về Ri-các-đô; Về các nhà kinh tế...
Đang xem: 907