Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2779 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 621 8 Cad/cam
Chương 1: Mở đầu Phần I : Công nghệ thông tin - Cơ sở của CAD/CAM Chương 2: Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính Chương 3: Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của máy tính Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 N5766c
Trình bày khái quát mục đích chế biến dược liệu và tiêu chuẩn cần thiết của dược liệu sau khi chế biến. Nguyên tắc cơ bản trong chế biến và bảo quản dược liệu, thuốc phiến và chế phẩm đông dược. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 005.7407 1 H531V
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan về cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL; phụ thuộc hàm; dạng chuẩn; chuẩn hóa lược đồ quan hệ; mô hình thực thể kết...
Ký hiệu xếp giá: 418.007 N97
The aim of this book is to present, in an accessible manner, current theory and resources relating to cooperative learning. Collaborated research team teaching, experiential learning, teacher...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 T236
This book includes mistakes in using : when or if; have or have got; Must or have to; Can, could, couldn't or be able to; Say or tell; Make or do; Like or as; Good or well; Hope and wish; Still, yet...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 D7817c
This book includes mistakes in using : A, an, one; am, is, are; Many, much or a lot of; Something, anything, nothing or everything, can, cuold; Very or really; Which, who or that...
Ký hiệu xếp giá: 407.1 L9879c
Contents: Communicating inside and outside the classroom; Simplicity and accessibility; Teacher talk; Modification research: findings and implications; Teaching listening; Teaching speaking;...
Ký hiệu xếp giá: 003.728 5 CAD
Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM Phần 2: Mô hình hóa học Phần 3: Thiết kế tạo hình Phần 4: Thực hành thiết kế tạo hình
Ký hiệu xếp giá: 003.728 5 CAD/CAM
Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM Phần 2: Mô hình hóa học Phần 3: Thiết kế tạo hình Phần 4: Thực hành thiết kế tạo hình
Ký hiệu xếp giá: 428.24 M819c
This book includes: vocabulary; grammar; pronunciation; listen and read, check your writing.
Đang xem: 927