Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
660 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.361 6Laser
Chương 1: Cơ sở lý thuếyt Laser Chương 2: Buồng cộng hưởng quang học Chương 3: Laser bán dẫn Chương 4: Laser rắn Chương 5: Laser khí
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Cơ sở dữ liệu (CSDL) và người dùng CSDL; kiến trúc và các khái niệm hệ CSDL; sử dụng mô hình thực thể quan hệ để lập mô hình dữ liệu; thực thể - mối...
Ký hiệu xếp giá: 005.74NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Ánh xạ ER và EER vào quan hệ các ngôn ngữ quan hệ khác; những ví dụ về các hệ quản trị CSDL quan hệ Oracle và Microsoft Access; các khái niệm về CSDL...
Ký hiệu xếp giá: 004.36S9579
Brief contents: the SQL server 2005 environment and tools; stored procedure design concepts; basic transact-SQL programming constructs; functions; composite transact-SQL constructs: batches, scripts,...
Ký hiệu xếp giá: 005.71NCKH-GV
Phần mở đầu: I. Tính sấp thiết II. Mục tiêu III. Nội dung nghiên cứu Chương 1 Trình bày mô hình dữ liệu I. Tính linh hoạt II. Tính đa cấp III. Uer control 1. Catmenu 2. NewsCatalog 3. CatShow 4....
Ký hiệu xếp giá: 005.362 068VB
Giới thiệu: Tổng quan về Visua Basic 6.0 Bài 1: Tập tin số liệu Visua Basic 6.0 Bài 2: Vấn tin bằng SQL Bài 3: Thiết kế và sử dụng Form Bài 4: Hiệu đính - nâng cấp Form Bài 5: Thân thiện hóa các Form...
Ký hiệu xếp giá: 378Xa-T
Chương 1: Các vai trò của người hiệu trưởng Chương 2: Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người hiệu trưởng Chương 3: Các phương pháp quản lý của hiệu trưởng Chương 4: Tổ chức khoa học lao động...
Ký hiệu xếp giá: 005.86R1614
The focus of this text is to present the reader with uesful and important features of the oracle 10g database. The book covers a number of administrative, tuning, and networking topic. The book...
Ký hiệu xếp giá: 005.86P883
This textbook is a detailed guide to basic database administration for the Oracle 10g database. The database administrator (DBA) uses the techniques demonstrated in the book, wich are essential for...
Đang xem: 517