Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3059 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401L250TH
Sách trình bày các vấn đề: giới thiệu về quản trị chiến lược; tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích bên trong; tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.401B510V
Sách trình bày các vấn đề: tổng quan về quản trị chiến lược; cạnh tranh trong ngành; mô hình hoạch định chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích công ty; hoạch định và lựa chọn phương án...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 076B510V
Sách trình bày các vấn đề: tổng quan về quản trị chiến lược; cạnh tranh trong ngành; mô hình hoạch định chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích công ty; hoạch định và lựa chọn phương án...
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG527H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401PH104TH
Sách bao gồm những nội dung chính sau: khái quát về quản trị chiến lược; phân tích môi trường; hình thành chiến lược; thực hiện và kiểm tra chiến lược.
Ký hiệu xếp giá: 658.401Đ108D
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Khái luận QTCL; MT tác động đến chiến lược kinh doanh; Phương pháp thiết lập chiến lược; Các chiến lược kinh doanh trong toàn cầu hóa; Lựa chọn chiến lược kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401H676
This book presents an intellectually rich yet thoroughly practical analysis of strategic management. The historically significant research provides the foundation for much of what is known about...
Ký hiệu xếp giá: 923.873De-D
Mục lục Lời nói đầu 1. Chớp đúng thời cơ 2. Niềm đam mê công nghệ 3. Không chấp nhận" tù hàng binh" 5. Học cách tồn tại 6. Đừng trông đợi sự cảm kích 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa 8. Bao quát...
Ký hiệu xếp giá: 923.873TK
Mục lục Lời nói đầu 1. Chớp đúng thời cơ 2. Niềm đam mê công nghệ 3. Không chấp nhận" tù hàng binh" 5. Học cách tồn tại 6. Đừng trông đợi sự cảm kích 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa 8. Bao quát...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Đang xem: 585