Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
904 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 338.5 K555t 2017
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Trình bày các kiến thức về kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh, độc quyền hoàn toàn; thị trường cạnh tranh không hoàn toàn; thị trường các yếu tố sản xuất.
Ký hiệu xếp giá: 339 N5766k 2017
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Trình bày các kiến thức về kinh tế học vĩ mô: Khát quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương; tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM; mô hình tổng cung tổng cầu; lạm...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 13
Trình bày vấn đề làm thế nào để giàu có nhờ vào sự thông minh bản thân bằng cách tăng cường chỉ số IQ tài chính, kiến thức tài chính, xử lí hiệu quả những thông tin tài chính để có thể tự tìm ra con đường đạt đến sự tự do về tài chính cho mỗi người.
Ký hiệu xếp giá: 658.802 A5458
Cung cấp kiến thức về tiếp thị thị trường. Khám phá về thị trường sản phẩm ngách và giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách để tạo ra cơ hội lớn và thành công.
Ký hiệu xếp giá: 657.47 K241t 2017
Trình bày các phương pháp kế toán các hoạt động chính tại ngân hàng thương mại: kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, Kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn, kế toán tài sản cố định - công cụ và dụng cụ, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán các hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 338.7 P534
Cuốn sách trình bày tổng quan về văn hóa daonh nghiệp , ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp với Việt Nam hiện nay. Giới thiệu các dạng văn hóa doanh nghiệp, phân loại các kiểu văn hóa doanh nghiệp và biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp. Trình bày tổng quan về văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn...
English for Drug Development and Production Major is intended for senior students whose major is pharmaceutical development and production. The book incorporates linguistic skills, pharmacy-related vocabulary and specialized knowledge. English for Drug Development and Production Major has been...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 W215e 2016
This guide provides examples taken from real presentations given both by native and non-native academics covering a wide variety of disciplines. The easy-to-follow guidelines and tips will teach you how to: plan, prepare and practice a well-organized, nteresting presentation, avoid errors in...
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267w
Sách trình bày các vấn đề: làm quen với Microsoft Word 2010, biên tập tài liệu, định dạng văn bản trong word, chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa, bảng biểu trong word 2010, định dạng các trang tài liệu, kiểm duyệt tài liệu, in tài liệu, quản lý các phiên bản tài liệu, bảo mật cho tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267e
Sách trình bày các vấn đề: những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010, làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tính toán trong sổ tính Excel, chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng trong sổ tính Excel, thiết lập in trong sổ tính excel, quản lý sổ tính Excel.
Đang xem: 1004