Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1635 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 343.597 034 L504Đ 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau: Phần I: Luật Đầu tư công được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần III: Hướng dẫn chi tiết về...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082 Q523T 2014
Nội dung cuốn sách gồm bảy phần. Phần thứ nhất: rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Phần thứ hai: hướng dẫn phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phần thứ ba: chế độ kế toán ngân hàng, chế độ tài chính ngân hàng, kho bạc nhà nước, công ty quản lý tài sản tctd, sở giao dịch chứng...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 0786 9 L504X 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau: Phần 1: luật xây dựng số 50/2014/qh13 ngày 18/6/2014 của quốc hội khóa xiii (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015); Phần 2: luật đầu tư; Phần 3: giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng -...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 L504D 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau: ; Phần 1: luật doanh nghiệp năm 2014; Phần 2: luật phá sản năm 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Phần 3: phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản; Phần 4: giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn & chính...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 N250T 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tổng quan về hoạt động giao tiếp và truyền thông trong kinh doanh; Phần II: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Phần III: Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động của hành vi giao tiếp; Phần IV: Văn hóa giao tiếp của người Việt...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 C250Đ 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3: luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 4: luật thuế thu nhập...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 01 L504V 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm 12 phần. Phần I: Luật Việc làm - Bộ luật Lao động - Luật Công đoàn. Phần II: Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ. Phần III: Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động. Phần IV: Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 C312S 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Phần thứ nhất: luật quản lý thuế và quy định mới về biểu mẫu kê khai thuế năm 2014; phần thứ hai: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành; phần thứ ba: luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 046 T523L 2014
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Phần thứ hai: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Phần thứ ba: Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 V401H 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp; Phần thứ hai: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần thứ ba: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp; Phần thứ tư: Quy định mới nhất về đăng ký doanh...
Đang xem: 233