Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
806 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 537.010 76 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán điện học.
Ký hiệu xếp giá: 531.076 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán cơ học.
Ký hiệu xếp giá: 537.010 76 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán điện học.
Ký hiệu xếp giá: 531.076 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán cơ học và nhiệt học.
Ký hiệu xếp giá: 536.01 H100L
Chủ đề: Nhiệt học
Tập ba trình bày các vấn đề sau: nhiệt độ, nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học.
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Sinh học tế bào và hóa sinh học; Sinh lý học - chức năng của cơ quan; Di truyền học và tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: trong tập 2 này trình bày tiếp theo phần sinh lý học; Nguồn gốc và sự đa dạng của sự sống; Sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 571.607 1 NG527NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc chức năng luôn liên hệ với môi trường sống. Nội dung gồm những vấn đề sau: đối tượng, nhiệm vụ cảu sinh...
Ký hiệu xếp giá: 531.11 Đ115QU
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phức hợp của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, các khái niệm cơ bản và các tiên đề động lực học, hai bài toán cơ bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động, các định lý tổng quát...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 2 Đ450S
Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần: phần một có 9 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực cơ học vật rắn - cơ học lý thuyết; Phần hai có 5 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực sức bền vật liệu; Phần ba có 13 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực chi tiết...
Đang xem: 389