Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
496 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.807 Đ115TR
Giáo trình tập trung nhấn mạnh đến một công cụ chính và quan trọng của bảo mật đó là mật mã. Nội dung xuyên suốt giáo trình là các kỹ thuật mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin.
Ký hiệu xếp giá: 005.807 TH103TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về bảo mật thông tin và lý thuyết mã hóa; mã hóa khóa đối xứng; quản lý và phân phối hóa; mã hóa khóa công khai; chữ ký điện tử và chứng thực điện tử; một số giao...
Ký hiệu xếp giá: 658.382 T662
This book includes: La Ley Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; Preparacion Para las Inspecciones de la OSHA.
Ký hiệu xếp giá: 344.597042 T871h 2013
Sách cung cấp những nội dung cơ bản về luật an toàn thực phẩm năm 2010.
Ký hiệu xếp giá: 621.8 Ng-Đ
Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động Chương 2: Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động Chương 3: Kĩ thuật vệ sinh lao động Chương 4: Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm...
Ký hiệu xếp giá: 620.866 02 Tr-T
1. Nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học 2. Sơ cứu khi xảy ra tai nạn 3. Các phương tiện dập cháy tại chỗ trong phòng thí nghiệm hóa học 4. Làm việc với dung dịch thủy tinh 5. Làm việc...
Ký hiệu xếp giá: 620.86 K600TH
Nội dung của sách gồm 4 phần chia làm 10 chương: phần 1 - Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Phần 2 - Vệ sinh lao động. Phần 3 - Kỹ thuật an toàn. Phần 4 - Bảo hộ lao động ở...
Ký hiệu xếp giá: 620.869 02 Ng-D
Phần 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động Phần 2: Vệ sinh lao động Phần 3: Kỹ thuật an toàn Phần 4: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
Ký hiệu xếp giá: 620.86 Đ450TH
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của kỹ thuật bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp: Ô nhiễm môi trường các phương pháp bảo vệ môi trường. Kỹ thuật an toàn: Những yêu cầu đảm bảo an toàn khi...
Ký hiệu xếp giá: 344.597042 L9268 2011
Nội dung cuốn sách trình bày Luật an toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật gồm 11 chương bao gồm các...
Đang xem: 801