Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2334 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 L504D 2013
Trình bày luật doanh nghiệp 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung). Những quy định mới nhất về: đăng ký thành lập doanh nghiệp, quản lý tài chính, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và tháo gỡ khó khăn...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 V500H 2013
Cuốn sách trình bày những hướng dẫn mới nhất sữa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng, đăng ký doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.079 597 Lu-D
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam; Chương 2: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; Chương 3: Địa vị pháp lý của hợp tác xã; Chương 4: Địa vị pháp lý của doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.079 597 Lu-K
Chương 1: Đại cương về luật kinh tế Chương 2: Doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam Chương 3: Hợp đồng kinh tế Chương 4: Những đảm bảo pháp lý trong hợp đồng kinh doanh Chương 5: Giải quyết tranh...
Ký hiệu xếp giá: 346.07 Lu-N
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế Phần 2: Địa vị pháp lý của một số chủ thể chủ yếu của luật kinh tế Phần 3: Hợp đồng kinh tế Phần 4: Trọng tài kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 343.07 L504K
Chủ đề: Luật kinh tế
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Luật doanh nghiệp - Số 60/2005/QH11; Luật hợp tác xã - Số 18/2003/QH11; Luật phá sản - Số 21/2004/QH11; Luật cạnh tranh - Số 27/2004/QH11; Luật đầu...
Ký hiệu xếp giá: 341.753 Ng-T
Chương 1: Quy định chung Chương 2: Giao kết hợp đồng Chương 3: Hiệu lực hợp đồng Chương 4: Giải thích hợp đồng Chương 5: Nội dung Chương 6: Thực hiện hợp đồng Chương 7: Không thực hiện hợp đồng
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 T7721N
Nội dung cuốn sách này gồm có: luật doanh nghiệp năm 2005; luật hợp tác xã năm 2003; luật cạnh tranh năm 2004; luật đầu tư năm 2005; luật thương mại năm 2005; bộ luật dân sự năm 2004; nghị quyết thi...
Ký hiệu xếp giá: 615.102 6 PH109L
Nội dung sách gồm: pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân; nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân; thông tư hướng dẫn về hành nghề y, dược...
Đang xem: 1226