Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2768 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.28V400TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm cơ bản, tính toán cân bằng pha hệ nhiều cấu tử, chưng cất hỗn hợp nhiều cấu tử phức tạp, hấp thụ hỗn hợp đa cấu tử, thiết kế và tính toán hệ...
Ký hiệu xếp giá: 660.28V500B
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu,trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời.
Ký hiệu xếp giá: 660.28V400TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: các quá trình truyền khối, khuếch tán phân tử, hệ số truyền khối, truyền khối giữa hai pha, tháp chưng cất - hấp thụ, hấp thụ, chưng cất, trích ly chất...
Ký hiệu xếp giá: 660.28V400TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm, xử lý dữ kiện động học, phương trình thiết kế, áp dụng phương trình thiết kế, hiệu ứng nhiệt độ, dòng chảy thực, đại cương về thiết kế hệ...
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: khái niệm chung, môi trường không khí ẩm, vật liệu ẩm, động học về sấy, động lực học sấy, sấy đối lưu, các thiết bị sấy đối lưu thông dụng, sấy tiếp...
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-P
Chương 1: Khái niệm cơ bản Chương 2: Những kiến thức cơ bản về thủy lực học Chương 3: Vận chuyển chất lỏng và nén khí Chương 4: Ví dụ và bài tập
Ký hiệu xếp giá: 660B5889c 2018
Cuốn sách là bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 8 năm 2011. Trình bày những kiến thức tổng quát về công nghệ hoá học trên các lĩnh vực toán đại cương, toán kỹ thuật, vật lý, hoá học, vật...
Ký hiệu xếp giá: 540B951c 2009
Contents: Chapter 1: Chemistry: The Central Science; Chapter 2: Atoms, Molecules, and Ions; Chapter 3: Stoichiometry: Ratios of Combination; Chapter 4: Reactions in Aqueous Solutions; Chapter 5:...
Ký hiệu xếp giá: 540C45663c 2007
Chủ đề: Chemistry; Hóa học
Contents: Chemistry: the study of change; Atoms, molecules, and ions; Mass relationships in chemical reactions; Reactions in aqueous solution; Gases; Thermochemistry; Quantum theory and the...
Ký hiệu xếp giá: 540C45663c 2007
Chủ đề: Chemistry; Hóa học
Contents: Chemistry: the study of change; Atoms, molecules, and ions; Mass relationships in chemical reactions; Reactions in aqueous solution; Gases; Thermochemistry; Quantum theory and the...
Đang xem: 537