Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 546.067 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 1: Hiđro, oxi và nước Chương 2: Kim loại kiềm Chương 3: Kim loại kiềm thổ Chương 4: Các nguyên tố nhóm III A Chương 5: Các nguyên tố nhóm IV A Chương 6: Các nguyên tố nhóm V A Chương 7: Các...
Ký hiệu xếp giá: 546.067 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 1: Phức chất Chương 2: Các nguyên tố nhóm III B các đơn chất Chương 3: Các nguyên tố nhóm IV B các đơn chất Chương 4: Các nguyên tố nhóm V B các đơn chất Chương 5: Các nguyên tố nhóm VI B các...
Ký hiệu xếp giá: 546.067 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong hóa học Chương 2: cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Cấu tạo chất Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố Chương 6: Nhiệt hóa...
Ký hiệu xếp giá: 546.067 Ho-C
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong hóa học Chương 2: cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Cấu tạo chất Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố Chương 6: Nhiệt hóa...
Ký hiệu xếp giá: 546 Ho-C
Phần 1: HÓA HỌC VÔ CƠ Chương 1: Các nguyên tố nhóm VII của bảng hệ thống tuần hoàn Chương 2: Các nguyên tố nhóm VI của bảng hệ thống tuần hoàn Chương 3: Các nguyên tố nhóm V của bảng hệ thống tuần...
Ký hiệu xếp giá: 546 V500Đ
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Cuốn sách trình bày: phức chất của các kim loại chuyển tiếp họ d, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ nhất, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ hai và thứ ba, các nguyên tố lantanit, các nguyên tố...
Ký hiệu xếp giá: 546 NG527Đ
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: hệ thống tuần hoàn và những tính chất chung của các nguyên tố hóa học; hyđro; các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII, nhóm VI, nhóm V, nhóm IV, nhóm...
Ký hiệu xếp giá: 546 NG527Đ
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: hệ thống tuần hoàn và những tính chất chung của các nguyên tố hóa học; hyđro; các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII, nhóm VI, nhóm V, nhóm IV, nhóm...
Ký hiệu xếp giá: 546.3 Ho-C
Chương 1: Đại cương về kim loại Chương 2: Kim loại kiềm Chương 3: Kim loại, Kiểm thổ Chương 4: nhôm, kẽm Chương 5: Crôm, sắt, đồng
Đang xem: 1428