Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2433 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 690 Staad
Chương 1: Phương pháp phần tử hữu hạn Chương 2: Giới thiệu và cài đặt chương trình STAAD .Pro 2001 Chương 3: Các quy ước cơ bản xây dựng kết cấu trong chương trình STAAD .Pro 2001 Chương 4: Cấu...
Ký hiệu xếp giá: 005.1 H3137
This book inclues: Introduction; Analysis; Design; Development; Implementation;
Ký hiệu xếp giá: 332.632 NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về thị trường chứng khoán; Thị trường chứng khoán: chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động; Cổ phiếu- chứng khoán chủ sở hữu; Chứng khoán nợ- trái...
Ký hiệu xếp giá: 624.25 P534t 2014
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về thiết kế cầu bê tông cốt thép, cấu tạo một số dạng cầu bê tông cốt thép điển hình, tính toán xác định nội lực các bộ phận cầu dầm bê tông cốt thép. Trình bày...
Ký hiệu xếp giá: 624.171 P534t 2017
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần lý thuyết trình bày tóm tắt lý thuyết: Khái niệm về ma trận toán học, các phương trình cân bằng trong lý thuyết đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Ti-D
1. Hệ phương trình tuyến tính ứng dụng trong phân tích hệ thống điện 2. Mô hình nút của lưới điện 3. Tính toán ngắn mạch 4. Giải tích chế độ xác lập 5. Đánh giá trạng thái 6. Phân tích sự cố 7. Tối...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Ti-D
1. Hệ phương trình tuyến tính ứng dụng trong phân tích hệ thống điện 2. Mô hình nút của lưới điện 3. Tính toán ngắn mạch 4. Giải tích chế độ xác lập 5. Đánh giá trạng thái 6. Phân tích sự cố 7. Tối...
Ký hiệu xếp giá: 515.3 Đ450C
Nội dung cuốn sách bao gồm: Chương 1: Hàm vector, đường mặt trong không gian; Chương 2: Hàm nhiều biến; Chương 3: Ứng dụng hàm nhiều biến; Chương 4: Tích phân bội; Chương 5: Tích phân đường; Chương...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 15 Ng-M
Chương 1: Giới thiệu tối ưu động A. Bản chất của tối ưu động B. Một số mô hình tối ưu động trong kinh tế Chương 2: Phép tính biến phân và ứng dụng trong kinh tế A. Bài toán cơ bản của phép tính biến...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527N 2010
Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình...
Đang xem: 1776