Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
156 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M100C
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing; tổ chức thực hiện marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M100R
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing - chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn marketing; môi trường marketing; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân; nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức; phân khúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Thị trường trong hoạt động Marheting Chương 3: Nghiên cứu Marketing Chương 4: Marketing chiến lược Chương 5: Chính sách sản phẩm trong hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Cơ sở xã hội của Marketing - Thoả mãn nhu cầu của con người Chương 2: Quản trị Marketing Chương 3: Hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing Chương 4: Môi trường marketing Chương 5: Thị...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Khái niệm về Marketing Chương 2: Phân khúc thị trường và Marketing hỗn hợp Chương 3: Nghiên cứu tiếp thị Chương 4: Nghiên cứu người tiêu dùng Chương 5: Chiến lược tiếp thị Chương 6: Chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Môi trường Marketing Chương 3: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân Chương 4: Nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức Chương 5: Phân khúc thị...
Ký hiệu xếp giá: 338.47910688 M4788m
Contents: positioning marketing communications for tourism and hospitality; communications theory and applications; the marketing communications environment; consumer roles in marketing...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 V986M
Cung cấp những tài liệu tham khảo ban đầu về marketing áp dụng cho các tổ chức công cộng: khái quát về dịch vụ và quản lý dịch vụ công cộng; đặc điểm, môi trường, chiến lược phát triển của marketing...
Ký hiệu xếp giá: 658.84 Ma-D
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Khía niệm vai trò , chh71c năng và phân loại Marketing Chương 2: Nghiên cứu và dự báo thị trường Chương 3: Chiến lược Marketing của doanh nghiệp Chương 4: Chính sách sản phẩm Chương 5:...
Đang xem: 994