Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1946 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.01 Đ115K
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu, đo lường thu nhập doanh nghiệp, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.07 PH105Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.01 V500Đ
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về lý thuyết kế toán, các hệ thống định giá trong kế toán, các lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi, các lý thuyết lập quy và chuẩn mực kế toán, quá...
Ký hiệu xếp giá: 005.740 76 NG527X
Cuốn sách chọn lọc và đề xuất một số bài tập thuộc năm mảng tri thức: đại số quan hệ, các phép toán trên bộ, ngôn ngữ hỏi SQL, phụ thuộc hàm và chuẩn hóa. Mỗi mảng được trình bày thành ba phần: tóm...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 S5453
This book provides a basic understanding of data communications systems needed in today's business environment. Students should have a basic understanding of computers and algebra and should have...
Ký hiệu xếp giá: 005.756 H866
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 H450TH
Sách gồm những nội dung chính sau: Khái quát về các hệ CSDL; Mô hình dữ liệu thực thể- liên kết; Mô hình dữ liệu quan hệ và CSDL quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Tổ chức vật lí của CSDL; Xử lý và tối ưu hóa...
Ký hiệu xếp giá: 005.73 TR561H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: C# và lập trình hướng đối tượng, tổng quan về cấu trúc dữ liệu, một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản, cấu trúc dữ liệu mở rộng, cấu trúc dữ liệu cho xử lý,...
Ký hiệu xếp giá: 005.73 L250V 2013
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về giải bài toán trên máy, đệ quy, tìm kiếm và sắp xếp, danh sách, ngăn xếp và cấu trúc cây trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 Đ450X
Nội dung cuốn sách này gồm có: mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; thiết kế và phân tích giải thuật; giải thuật đệ qui; mảng và danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cây; đồ thị và các cấu trúc phi...
Đang xem: 787