Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
469 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 B877
The book includes 16 core units and four expansion units. Each core unit has four parts: Warming up, two main Listening tasks, and Your turn to talk, a speaking activity for pairs or small groups....
Ký hiệu xếp giá: 428.3 B877
The book includes 16 core units and four expansion units. Each core unit has four parts: Warming up, two main Listening tasks, and Your turn to talk, a speaking activity for pairs or small groups....
Ký hiệu xếp giá: 428.3 B877
The book includes 16 core units and four expansion units. Each core unit has four parts: Warming up, two main Listening tasks, and Your turn to talk, a speaking activity for pairs or small groups....
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Listen
Unit 1: Before you begin: Getting ready to listen and learn Unit 2: Sights and sounds Unit 3: Pirates and such Unit 4: Dating Unit 5: A broad view of health Unit 6: Advertising Unit 7: Superstitions...
Ký hiệu xếp giá: 610.696 N5768 2017
Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về giao tiếp, góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp trong đào tạo cán bộ y tế và làm tài liệu cho những cán bộ có nhu cầu tham khảo.
Đang xem: 963