Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1426 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337NG527T
Cuốn tài liệu chuyên khảo này được biên soạn dành cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 337.109 1TK
Chương 1: Khái quát kinh doanh quốc tế; Chương 2: Ảnh hưởng của môi trường luật pháp, chính trị và kinh tế đối với việc kinh doanh; Chương 3: Doanh nghiệp đương đầu với môi trường văn hóa và con...
Ký hiệu xếp giá: 380.1Vo-T
Mục lục Chương I: Thị trường và cơ chế thị trường CHương II: Thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương III: Quản lý nhà nước đối với thương mại CHương IV: Doanh nghiệp thương mại với việc nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.848Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 330.02TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 337Vo-T
Mục lục Chương I: CƠ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế Chương II: Đặc điểm của kinh tế thế giới Chương III: Liên kết kinh doanh qucố tế Chương IV: Hiệp hội các nước đông nam á Chương...
Ký hiệu xếp giá: 330.03957U28
Từ điển giải thích khoảng 400 thuật ngữ về lĩnh vực kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957Y514
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 650.1S689
Contents: Finances after graduation; Legal issues in the workplace; Business communication; Information Skills; Time management; Project management; Professionalism in the workplace; Career...
Đang xem: 383