Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.028 Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-T
Chủ đề: Hóa phân tích
Phần 1: Phân tích định tính Phần 2: Phân tích định lượng Phần 3: phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 543 V8721h 2015
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch,...
Ký hiệu xếp giá: 543 V400TH
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch,...
Ký hiệu xếp giá: 543 L250TH
Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 1 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 543 TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: Trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: Các biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống...
Ký hiệu xếp giá: 543 TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 2 2016
Hóa phân tích tập 2 với hai mục tiêu học tập cụ thể: 1) Giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích: quang phổ và khối phổ (UV-VIS, IR, AAS..., MS);...
Ký hiệu xếp giá: 624.1710285 B1187h
Cuốn sách hướng dẫn trình tự thực hiện cách giải các bài toán kết cấu dựa vào các công thức cơ bản trong sách giáo khao kết hợp với các công thức tính theo quy ước của excel và các hàm trong excel...
Đang xem: 1083