Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
285 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 543 H407M
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học; Các phương pháp công cụ và một số tài liệu tham khảo.
Ký hiệu xếp giá: 543 Ho-C
Chủ đề: Hóa phân tích
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 333.72 G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 621.3192 B1711e 1994
This book includes: The Fundamental Laws; Two - Terminal Components; Simple Dissipative Structures; Multiterminal Components; Analysis of Dissipative Circuits; Signals and First - Order Circuits;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527V 2013
Cuốn sách trình bày nội dung lý luận liên quan đến môn học. Trình bày các ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính mà doanh nghiệp tiến hành tác động đến tình...
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Phần 1: Cân bằng Ion trong dung dịch nước Phần 2: Một số phương pháp định lượng hóa học Phần 3: Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Chương 1: Phản ứng ion trong dung dịch nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tính chất các ion trong dung dịch Chương 3: Các anion kim loại kiềm Chương 4: Các anion kim loại kiềm thổ Chương 5: Các...
Ký hiệu xếp giá: 543.002 Ho-T
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng Chương 2: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng Chương 3: Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học Chương 4: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 543.001 Ho-T
Phần 1: LÝ THUYẾT CHUNG Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ Chương 2: Axit và bazơ - Phản ứng troa đổi Proton Chương 3: Phức chất trong dung dịch Chương 4: Phản ứng kết tủa Chương 5: chất ôxi hóa...
Ký hiệu xếp giá: 545 Bu-B
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích định lượng Chương II: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Phần II: Cân bằng trong dung dịch CHương III: Cân bằng axit bazơ Chương IV: Cân bằng phức chất Chương...
Đang xem: 915