Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
111 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 347 Lu-S
Chương 1: Vị trí chức năng và những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân VN Chương 2: Nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức và cán bộ của tòa án nhân dân các cấp Chương 3: Chức năng và những...
Ký hiệu xếp giá: 333.2 TK
Chương I : Tại sao những công ty hàng đầu lại thất bại Chương II : Thời đại của những bùng nổ công nghệ Chương III : Bài học của những giới hạn Chương IV : Đường cong S : Công cụ dự báo Chương V :...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Nh-D
Phần 1: Những vấn đề mở đầu Phần 2: Phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư Phần 3: Những cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế XD Phần 4: Quản lý đầu tư
Ký hiệu xếp giá: 332.62 B510K
Nội dung cuốn sách gồm có: kiến thức nền tảng phân tích đầu tư chứng khoán, phân tích cổ phiếu, phân tích trái phiếu, phân tích chứng khoán phái sinh, xây dựng và quản lý dnah mục đầu tư.
Ký hiệu xếp giá: 332.678 Ph-L
Chủ đề: Đầu tư
Chương 1: Thu nhập dữ liệu Chương 2: Tổng hợp chuẩn bị dữ liệu Chương 3: Phân tích và giải thích dữ liệu
Ký hiệu xếp giá: 345.052 N5763p 2016
Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận, khái niệm, cơ sở pháp lý cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù; chuyển giao người bị kết án phạt tù theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Lược khảo các phương pháp lập dự án đầu tư hiện hành và những ảnh hưởng của các đặc điểm sản xuất XD đối với phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành XD Chương 2: Lập dự...
Ký hiệu xếp giá: 330.122 Qu-L
Chương 1: Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh lạnh Chương 2: Vị thế địa - chính trị của 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) trong thế giới hiện nay Chương 3: Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 N5768Q2011
Sách trình bày các vấn đề quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn: quản lý chi phí; phương pháp chi phí - sản lượng - lợi nhuận cho các quyết định; lập ngân sách vốn và quyết định đầu tư; giới thiệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 N5768Q
Cuốn sách cung cấp các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng. Nội dung cụ...
Đang xem: 737