Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
643 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690 Gi-D
Chương 1: Giám sát thi công công trình xây dựng Chương 2: Tổ chức và quản lý giám sát XD Chương 3: Quản lý hợp đồng trong giám sát thi công Chương 4: Khống chế giá thành trong giám sát thi công...
Ký hiệu xếp giá: 690.042 Th-T
Phần 1: LÝ THUYẾT 1. Phân tích đặc điểm công trình 2. Thống kê cấu kiện 3. Chọn thiết bị treo buộc 4. Xác định các thông số cẩu lắp 5. Chọn cần trục 6. Chọn vị trí đứng và đường đi của cần trục 7....
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 L250H
Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực thương mại, có giải nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 423.1 C7122 2002
The Cllins Cobuild Dictionary of Pharasal Verbs concentrates on one particular aspect of the grammar and vocabulary of English: combinations of verbs with adverbial or prepositional particles.
Ký hiệu xếp giá: 339.559 775 TK
Phần I : Bán hàng sang Philipines Phần II : Mua hàng từ Philipines Phần III : Các dữ liệu thương mại đặc biệt
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 M1567e
Contents: 1. The Three Sectors of the Economy 2. Management 3. Company Structure 4. Work and Motivation 5. Management and Cultural Diversity 6. Recruitment 7. Labor Relations 8. Production 9....
Ký hiệu xếp giá: 428.2 Ess
Những thành ngữ quan yếu trong tiếng Anh Trên 600 thành ngữ cho 3 cấp độ : sơ cấp, trung cấp và cao cấp Bài tập đa dạng kèm đáp án
Ký hiệu xếp giá: 428.280 85 Ke-A
MỤC LỤC Phần 1: Nghiên cứu thành ngữ tiếng Anh Phần 2: Kể chuyện thành ngữ tiếng Anh
Ký hiệu xếp giá: 423 M1677 2002
The Macmillan English Dictionary highlights these vital 7,500 in red, encouraging learners to swiftly grasp the core words necessary to speak and write fluently.
Đang xem: 1570