Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2241 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.133 87Tu-M
MỤC LỤC Unit 1: Cơ cấu công ty Unit 2: Người thích hợp cho công việc Unit 3: Lương và các khoản khác Unit 4: Đi lại Unit 5: Chào mừng khách Unit 6: Quảng cáo Unit 7: Giải quyết công việc Unit 8: Hội...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465P8957 2
Đây là tài liệu học tập dùng cho môn Tiếng Anh giao tiếp thương mại. Sách gồm hai phần chính: Further skill work (từ vựng nâng cao) và guided independent practice (hướng dẫn tự học). Mỗi phần gồm có...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465P8957 3
Đây là tài liệu học tập dùng cho môn Tiếng Anh giao tiếp thương mại. Sách gồm hai phần chính: Further skill work (từ vựng nâng cao) và guided independent practice (hướng dẫn tự học). Mỗi phần gồm có...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71P895
Đây là tài liệu học tập dùng cho môn Tiếng Anh giao tiếp thương mại. Sách gồm hai phần chính: Further skill work (từ vựng nâng cao) và guided independent practice (hướng dẫn tự học). Mỗi phần gồm có...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465F239p 2008
Professional English in Use Marketing offers comprehensive coverage of key marketing vocabulary, it includes 50 units covering everything from marketing basics and the full marketing mix, through to...
Ký hiệu xếp giá: 428.4O_81
This book provides practice reading the kinds of texts that business people come into contact with at work every day, using authentic examples from real business situations. It is aimed particularly...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71S405TH
Quyển sách này giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản; biên phiên dịch các tài liệu, công văn mang tính pháp luật như hợp đồng thương mại... Qua đó, làm tăng hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 428.33So-C
Unit 1 : First meetings 1. Unit 2 : First meetings 2. Unit 3 : Things in common. Unit 4 : Origins 1. Unit 5 : Origins 2. Unit 6 : The day. Unit 7 : The date. Unit 8 : Interests. Unit 9 :...
Ký hiệu xếp giá: 428.3S363
Contents: Twenty 4-page units cover the key areas, such as Networking and Small Talk, Telephoning, Telephone and Video Conferencing, Presentations and Interviews. Each unit contains: Exercises...
Ký hiệu xếp giá: 428Te-E
Nouns Pronouns Deteminers Adjectives Adverbs Verbs Preposition Connectors Basis Term in bussiness and Economics Reading Comprehension Keys
Đang xem: 892