Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2462 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425.076 Ra-K
Phần 1. Narrative essays Phần 2. Descriptive essays Phần 3. Stories Phần 4. Explanatory & General Essays Phần 5. Argumentave essays Phần 6. Factual essays Phần 7. Reports Phần 8. Letters
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-R
Contents Part A tenses in context Part B Modals in context Part C Choosing structures in context Part D Around the noun in context Part E Explorinh spoken grammar in context
Ký hiệu xếp giá: 425 M200E
This book includes topics: First impressions; Work for a living; Out and about; Crime wave; Playing the game; Travellers' tales; Food for thought; High-tech horizons; Working out; It's a bargain; Our...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Cụm từ động từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 2 : Cụm danh từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 3 : Thể bị động. Phần 4 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 5 : Trạng từ và từ ngữ liên kết ngôn...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Hiện tại. Phần 2 : Quá khứ. Phần 3 : Tương lai. Phần 4 : Thì hiện tại hoàn thành. Phần 5 : Tính từ và trạng từ. Phần 6 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 7 : Động từ hình thái và các...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Bài 1 : Thì hiện tại của Be. Bài 2 : Danh từ, tính từ và giới từ. Bài 3 : Câu hỏi bắt đầu với Wh- danh từ sở hữu; giới từ chỉ thời gian và nơi chốn. Bài 4 : Thể mệnh lệnh There is / There are Bài 5 :...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Fu - G
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Fu - G
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present...
Ký hiệu xếp giá: 425 Gi-A
1. Cấu trúc câu cơ bản. 2. Nối các câu bằng liên từ kết hợp và từ ngữ chuyễn ý. 3. Nối câu bằng liên từ phụ thuộc. 4. Phép chấm câu. 5. Thì của động từ: thì và thời gian 6. Thì của động từ:...
Đang xem: 417