Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Fu - G
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present...
Ký hiệu xếp giá: 425 Gi-A
1. Cấu trúc câu cơ bản. 2. Nối các câu bằng liên từ kết hợp và từ ngữ chuyễn ý. 3. Nối câu bằng liên từ phụ thuộc. 4. Phép chấm câu. 5. Thì của động từ: thì và thời gian 6. Thì của động từ:...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình này trình bày 50 trọng âm trong tiếng Nhật, cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 425 TK
CONTENTS Chapter 1: Relative clauses (Mệnh đề quan hệ) Chapter 2: Modal verbs (Hình thái từ) Chapter 3: Inversion (Đảo ngữ) Chapter 4: Omission (Phép tỉnh lược) Chapter 5: Subjunctive (Thể giả định)...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 E139g 2005
Contents: Sentence and text; Verb forms; Infinitive, gerund, and participle; The noum phrase; Adjectives, adverbs, and prepositions; Main clauses and sub-clauses.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1459g
Contents: pre-intermediate; intermediate; advanced.
Ký hiệu xếp giá: 425 Fu-M
Contents Part I Present and imperative Part II Past Part III Present perfect and past perfect Part IV Future And Future perfect Part V Wh-Questions, Tag Questions, Additions Part VI Modals Part VII...
Đang xem: 688