Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2329 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.1 NG527V
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: công nghệ vật liệu kim loại bột; công nghệ vật liệu composite; công ngeệ vật liệu nano tinh thể và các vật liệu chức năng đặc biệt; thành phần, cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 666 Đa-S
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các hệ keo sét - nước Chương 3: Một số đặc điểm của lưu biến học Chương 4: Thể nhão dẻo của hệ sét - nước Chương 5: Biến đổi trong quá trình gia nhiệt Chương 6: Sự tạo...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 M224
Brief contents: the phases of software development; abstract data types and C++ classes; container classes; pointers and dynamic arrays; linked lists; software development with templates, iterators,...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 N5768d 2015
Cuốn sách này ra đời trên cơ sở tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Trong phần đầu, tác giả cố gắng làm rõ các khái niệm cốt...
Ký hiệu xếp giá: 628 W7249e 2005
Contents: PART ONE : ATMOSRHERE: Our planet earth; Ecosystems and biodiversity; Atmosphere; Greenhouse effect and global warming; PART TWO: WATER: The hydrologic cycle; Oceans and fisheries; ...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 C9737
This book includes: principles for understanding our environment; people in the environment; understanding and managing living systems; physical resources and environment systems; issuse and policy.
Ký hiệu xếp giá: 335.007 1 GI108TR
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu xếp giá: 550 L9759g 2015
Trình bày những kiến thức cơ bản về trái đất trong không gian: Cấu trúc và thành phần trái đất; Địa hình và cảnh quan trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D561K
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: tổng quan về thiết kế hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, khái quát về UML, mô hình hóa Use case, mô hình đối tượng, mô hình hóa động.
Đang xem: 336