Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1282 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 Qu-N
Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương 2: Cấp quản trị chức năng và lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Chương 4: Phân cấp phân quyền và...
Ký hiệu xếp giá: 658.11 Q16 2017
Cuốn sách cung cấp những thông tin, kinh nghiệm thành công và thất bại vủa những công cuộc khởi nghiệp và những kiến thức căn bản liên quan đến việc tạo dựng một doanh nghiệp khởi nghiệp với mức độ...
Ký hiệu xếp giá: 338.543 NG527QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về rủi ro; Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro; Nhận dạng nguy hiểm và rủi ro; Giới thiệu về đo lường rủi ro; Phương pháp đo lường rủi...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-V
Chương 1: Nhập môn về Quản Trị Sản Xuất và Dịch Vụ; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp; ...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-V
Chương 1: Nhập môn về Quản Trị Sản Xuất và Dịch Vụ; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp; ...
Ký hiệu xếp giá: 658 Qu-N
Chương 1: Cơ sở phương pháp luận quản trị toàn diện doanh nghiệp Chương 2: Kiểm tra chiến lược Chương 3: Duyệt xét tổ chức Chương 4: Kiểm tra hiệu quả
Ký hiệu xếp giá: 658.15 T1291
Nội dung cuốn sách gồm: nhập môn tài chính công ty đa quốc gia, hoạt động của các công ty đa quốc gia, quản trị tài chính của các công ty đa quốc gia, đầu tư nước ngoài, chu chuyển vốn của các MNCs,...
Ký hiệu xếp giá: 658.1 B510H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Thời giá tiền tệ; Định giá chứng khoán; Giá sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý vốn kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.1 B510H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Thời giá tiền tệ; Định giá chứng khoán; Giá sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý vốn kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 332 Ta-N
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1: Bản chất, chức năng tài chính doanh nghiệp Chương 2: Môi trường kinh doanh của tài chính doanh nghiệp PHẦN II: VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH...
Đang xem: 904