Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
230 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.36 H6789P2
Tập 2 dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: hồi qui Binary...
Ký hiệu xếp giá: 001.422 Ph-B
Chương 1: Thống kê mô tả Chương 2: Các phân phối thống kê cơ bản Chương 3: Phân tích nhân tố các tàhnh phần chính chuẩn hoá Chương 4: Phân tích nhân tố tách biệt Chương 5: Phân tích nhân tố tương ứng...
Ký hiệu xếp giá: 530.1 K495p 40
Contents: phase space in classical mechanics; forms of quantum mechanics; wigner phase-space distribution funtions; linear canonical transformations in quantum; mechanics; coherent and squeezed...
Ký hiệu xếp giá: 570.517 8 Ng-Đ
Mục lục Chương I: Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích Chương II: Kiểm tra mức độ tin cậy số trung bình mẫu Chương III: Sai khác giữa các số trung bình mẫu Chương IV: Kiểm tra sự phù hợp giữa thực...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 A189s
This seventh edition of the student problem solving guide is designed to reinforce the concepts covered in the text: Complete business statistics 7/e by Amir Aczel & Jay Sounderpandian. One or more...
Ký hiệu xếp giá: 570.517 8 Ch-M
Mục lục CHương I: Các khái niệm cơ bản Chương II: Đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên Chương III: Ước lượng các tham số của tổng thể Chương IV: Kiểm định giả thiết thống kê về các tham số...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 H407TR
Sách này gồm những nội dung chính sau: giới thiệu môn học; thu thập dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị; tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả; xác xuất căn bản,...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 TR120B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Thu thập và trình bày dữ liệu; Các đặc trưng đo lường độ tập trung và độ phân tán; Các khái niệm xác suất; Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 363.70285 C5141t
Nội dung cuốn sách bao gồm: những vấn đề cơ bản về thống kê và thu thập, tiền xử lý dữ liệu; những phương pháp kiểm định thông dụng trong thống kê môi trường; những phương pháp phân tích liên hệ giữa...
Ký hiệu xếp giá: 610.028 5 PH104V
Sách giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định lượng, quản lý số liệu, phân tích thống kê mô tả, phân tích thống kê suy luận, nhiễu và khống chế nhiễu, tính cỡ mẫu .
Đang xem: 838