Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2646 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Phần thứ nhất : TỔNG QUAN QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Phần thứ ba : CÂU HỎI ÔN TẬP
Ký hiệu xếp giá: 658.001 V500TR
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: Quản trị và môi trương quản trị; Quản trị công việc và các tổ chức: hoạch dịnh, tổ chức, kiểm tra; Việc quản lý con người trong các tổ chức; Hoạch định, kiểm tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Chương 1: Quản trị và quá trình phát triển của quản trị Chương 2: Nhà quản trị và môi trường của họ Chương 3: Quản trị trong môi trường toàn cầu Chương 4: Trách nhiện xã hội và đạo đức của quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 D211Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: bản chất và khoa học của quản trị, sự phát triển các lý thuyết khoa học quản trị, các yếu tố môi trường tác động đến quản trị, quyết định trong quản trị, hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658 L9759Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung sách gồm 9 chương, từ những vấn đề chung của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó, bao gồm: các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức; sự phát triển của các lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 V400PH
Chủ đề: Quản trị học
Cuốn sách trình bày nhũng nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị học; Công việc quản trị và nhà quản trị; Sự tiến triển của tư tưởng quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Văn hóa tổ chức; Ra...
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-T
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người...
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-D
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-T
Chủ đề: Quản trị học
1 : Quản trị cho mọi người 2 : Lời khuyên hữu ích cho Giám đốc 3 : Nâng cao khả năng giao tiếpvà kỹ năng lắng nghe 4 : Làm thế nào tổ chưc hiệu quả hơn 5 : Xét đoán hoạt động của một tổ chức 6 :...
Đang xem: 1011