Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1078 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 343.597 07 H561D 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau: Phần 1: luật đấu thầu (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Phần 2: quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2014); Phần 3: quy định mới về quy chế đấu thầu; Phần 4: mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, thủ tục cấp phép...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 NG527N 2014
Nội dung cuốn sách gồm: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI; Công nghệ mạng cục bộ - LAN; Mạng Internet và công nghệ TCP/IP; Kết nối liên mạng với TCP/IP; Công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động; Các công nghệ phát triển ứng...
Ký hiệu xếp giá: 306.0942 S6519E
Exploring British Culture is a resource book of ready-to-teach lessons about life in the UK. It covers 18 key topic areas including History and Politics, Health and Housing, Work and Education to Leisure, the Media and Culture. Each topic area has 3 lessons - for Elementary, Intermediate and...
Ký hiệu xếp giá: 001.43 N5764G 2014
Nội dung sách gồm 15 chương trình bày những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. Chương 2 giới thiệu cách thức xác định vấn đề nghiên cứu. Chương 3,4 và 5 giới thiệu về phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 N5767G
Nội dung giáo trình này gồm: giới thiệu về xử lý ảnh cũng như môi trường Matlab để xử lý cho ra những kết quả mong muốn; những kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số; những phép biến đổi ảnh như biến đổi Fourier và biến đổi Wavelet; kỹ thuật lọc ảnh trong miền tần số và...
Ký hiệu xếp giá: 005.36 H6789P1.2014
Tập 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên đang học các môn học liên quan. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định...
Ký hiệu xếp giá: 005.36 H6789P2.2014
Tập 2 dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: hồi qui Binary logistic, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố, phân tích biệt số, phân tích cụm, lập bản đồ...
Ký hiệu xếp giá: 006.22 H6789e
Cuốn sách cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ẢM, tập trung vào kỹ năng, sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng.
Ký hiệu xếp giá: 495.7834 G3941 4
Cuốn sách "Tiếng Hàn Kyung Hee Nghe 4" nhằm mục đích để nghe và hiểu các cuộc hội thoại bao gồm hầu hết các cuộc trò chuyện hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc.
Ký hiệu xếp giá: 495.7834 G3941 6
Cuốn sách "Tiếng Hàn Kyung Hee Nghe 6," được thiết kế để giúp học viên học tiếng Hàn Quốc hiểu và thể hiện tiếng Hàn bằng cách trình bày bốn chức năng ngôn ngữ một cách độc lập, như là một chức năng ngôn ngữ riêng biệt. Nó cho phép học tiếng Hàn hiệu quả bằng cách giới thiệu phương pháp giảng dạy...
Đang xem: 825