Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1022 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 612 L655g 2012
Chủ đề: Giải phẫu học
Cuốn sách được biên soạn để phục vụ sinh viên học chương trình tích hợp theo module bác sĩ hệ chuyển đổi và hệ cử nhân. Nội dung sách được tinh giản theo từng hệ của cơ thể người, mỗi hệ sẽ được trình bày theo nhiều phần, mỗi phần hay cơ quan được biên soạn chi tiết, phù hợp chương trình đại học....
Ký hiệu xếp giá: 612 P534s 2012 2
Chủ đề: Y khoa; Sinh lý học
Cuốn sách gồm 7 chương, mỗi chương có một số bài trình bày mục tiêu của chương và mục tiêu của từng bao, cuối mỗi bài có các câu hỏi trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá kiến thức của mình.
Ký hiệu xếp giá: 428.02 N5767h 2012
Cuốn sách gồm 24 bài tác giả hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt Việt - Anh về 24 chủ đề trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 005.133 X502TH
Sách trình bày những vấn đề căn bản về lập trình C++ sử dụng các kỹ thuật được hỗ trợ bởi Visual C++ 2010, đồng thời hướng dẫn từng bước cách vận dụng các tính năng của ngôn ngữ C++. Cụ thể trong quyển sách này: cú pháp, cách sử dụng ngôn ngữ C++ ISO/IEC và ứng dụng nó trong ngữ cảnh thực tế thông...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 X502TH
Sách trình bày những vấn đề căn bản về lập trình C++ sử dụng các kỹ thuật được hỗ trợ bởi Visual C++ 2010, đồng thời hướng dẫn từng bước cách vận dụng các tính năng của ngôn ngữ C++. Cụ thể trong quyển sách này: cú pháp, cách sử dụng ngôn ngữ C++ ISO/IEC và ứng dụng nó trong ngữ cảnh thực tế thông...
Ký hiệu xếp giá: 004 NGH305C
Kỷ yếu này gồm 19 đề tài nghiên cứu được trình bày và được phản biện tại hội thảo khoa học lần thứ tư với chủ đề "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin"
Ký hiệu xếp giá: 006.68 NG527C
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các kỹ năng Photoshop từ căn bản đến nâng cao với các chỉ dẫn từng bước kèm hình ảnh minh họa trực quan. Tập 1 gồm những nội dung sau: khởi đầu cới photoshop CS5; tìm hiểu các hệ thống định hướng và hệ thống đo; tùy biến cách làm việc; nắm vững nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 07 GI-108TR
Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề sau: các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn; các khai báo hằng, biến, kiểu, biểu thức và câu lệnh; thủ tục nhập - xuất dữ liệu; kiểu vô hướng liệt kê và kiểu khoảng con; các câu lệnh có cấu trúc; chương trình con;...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 07 GI-108TR
Nội dung cuốn sách gồm: giới thiệu C/C++; sử dụng các phép toán của C/C++; sử dụng các lệnh của C/C++; mảng và con trỏ; cấu trúc và vào/ra tệp; kỹ thuật đồ họa trong C/C++; giới thiệu lập trình hướng đối tượng.
Đang xem: 812