Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 571.607 1 NG527NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc chức năng luôn liên hệ với môi trường sống. Nội dung gồm những vấn đề sau: đối tượng, nhiệm vụ cảu sinh...
Ký hiệu xếp giá: 531.11 Đ115QU
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phức hợp của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, các khái niệm cơ bản và các tiên đề động lực học, hai bài toán cơ bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động, các định lý tổng quát...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 2 Đ450S
Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần: phần một có 9 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực cơ học vật rắn - cơ học lý thuyết; Phần hai có 5 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực sức bền vật liệu; Phần ba có 13 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực chi tiết...
Ký hiệu xếp giá: 576.5 PH104TH
Chủ đề: Di truyền học
Giáo trình trình bày những nội dung sau: di truyền học - trung tâm của sinh học, di truyền học cổ điển, cơ sở phân tử của tính di truyền, biến dị, di truyền học vi sinh vật, di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, ứng dụng của di truyền học.
Ký hiệu xếp giá: 531.07 B102TH
Chủ đề: Cơ học
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: động học chất điểm; động lực học chất điểm; hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính, công và năng lượng; hệ chất điểm; vật rắn; bài toán hai hạt và ứng dụng; dao động; đại cương về sóng; thuyết tương đối hẹp; cơ học chất lưu.
Ký hiệu xếp giá: 531.133 Đ450S
Chủ đề: Động lực học
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm và tiên đề của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ, nguyên lý đalămbe, phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ không tự do, lý thuyết va chạm.
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Đ450S
Quyển sách này gồm hai phần: Phần tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm, câu hỏi ôn tập; Phần động học trình bày nội dung động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, hợp chuyển động điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, câu hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 6 Đ450S
Cuốn bài tập này trình bày những vấn đề sau: bài toán phẳng (một vật, hệ vật), bài toán không gian, bài toán ma sát, chuyển động của điểm, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định, hợp chuyển động...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 076 NH550PH
Nội dung của quyển sách gồm 06 chương, trong đó trình bày tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập tự giải và được chọn lọc từ các vấn đề đặc trưng nhất và có tính ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 535.071 V124L
Phần này của giáo trình nghiên cứu các hiện tượng quang học - nhằm hiểu rõ bản chất của ánh sáng, đồng thời cung cấp những kiến thức cần thiết về việc ứng dụng những định luật quang học trong kỹ thuật và đời sống.
Đang xem: 613