Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các nghiên cứu, phân tích tình huống, qua đó cho thấy một số nước đang phát triển đã sử dụng ngành công nghiệp nhẹ như thế nào để tạo việc làm, và mang lại thịnh vượng. Cuốn sách đi sâu vào...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về kế toán hoạt động. Giới thiệu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, xử lý các phát hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán. Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ...
Ký hiệu xếp giá:
Cuốn sách trình bày: kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán phải thu, phải trả nội bộ, kế toán thuế, kế toán thuế, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính. Trình bày kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên quần đảo Trường Sa, rạn san hô, lịch sử hình thành, đặc điểm thạch học san hô Trường Sa. Trình bày địa chất công trình nền san hô các đảo...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về chức năng nhiệm vụ của đê biển và kè mái nghiêng, ảnh hưởng của đê biển và kè đối với đường bờ và bãi biển, các cơ chế phá hỏng đê biển. Trình bày các điều kiện biên thiết kể, mực...
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về báo cáo tài chính; tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty; các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính; phân tích...
Ký hiệu xếp giá:
The book represents the third volume in the Korean Grammar in Use series. As such, it is designed to assist advanced-level students in organizing the many grammar points covered in the upper-level...
Ký hiệu xếp giá:
This is the second volume in the Korean Grammar in Use series which is best selling book for the learners of Korean, one of the most effective texts for learning Korean grammar. Along with the first...
Đang xem: 1281