Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán hoạt động mua bán hàng hoá trong nước; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp; chiến lược tác nghiệp; dự báo cầu sản phẩm dịch vụ; thiết kê sản phẩm và dịch vụ; lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; lựa chọn vị trí đặt doanh...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày đối tượng, bản chất, lí thuyết thương mại, quá trình hình thành và phát triển thương mại ở nước ta, hệ thống quản lí nhà nước về thương mại, cơ chế chính sách quản lý nhà nước về thương...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin (HTTT), các thành phần công nghệ của HTTT, các HTTT dưới góc độ quản lý và ra quyết định, các HTTT ứng dụng trong kinh doanh, phát triển các HTTT...
Ký hiệu xếp giá:
Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế; hợp đồng kinh doanh quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế; một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế; giải...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu.; quản trị dự trữ; quản trị kho hàng hoá; quản trị dịch vụ giao nhận hàng...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về kế toán; phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán; kế toán các hoạt động thương mại và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu khái quát hầu hết các mẫu ngữ pháp, từ vựng thông dụng trong tiếng Nhật căn bản N3.
Ký hiệu xếp giá:
Phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam; vốn con người cho phát triển logistics ở Việt Nam; logistics cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam; logistics và định hướng đào tạo, phát triển...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày những nguyên lý cơ bản của chính sách công và một số chính sách công cơ bản như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại,...
Đang xem: 943