Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Đề tài trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ. Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và thực trạng chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty CP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc...
Đề tài trình bày về tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến HTKSNB, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB trên cơ sở đó đưa ra những kết quả đạt được của các...
Đề tài tổng quan về kiểm soát nội bộ. Thực trạng về kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Dĩ An tỉnh Bình Dương. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Dĩ An...
Trình bày cơ sở lý luận về KSNB quy trình thu thuế. Thực trạng kiểm soát nội bộ về thu thuế tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế thành phố Biên Hòa. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ...
Giới thiệu tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng kiểm soát nội bộ tại BIDV Đông Đồng Nai đối với hoạt động huy động vốn. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn...
Trình bày cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí. Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán quản...
Luận văn này đã tóm tắt sơ lược lại các lý thuyết tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số nước trên thế giới trong đó chủ yếu quan tâm tới bài toán ổn định...
Nghiên cứu tính toán, đánh giá độ võng của dầm bê tông cốt thép cường độ cao theo một số tiêu chuẩn của dầm đơn bê tồng cốt thép tiết diện chữ nhật theo trạng thái giới hạn sử dụng, sử dụng bê tông...
Luận văn gồm các chương sau: Chương 1: Tổng quan và kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng. Chương 2: Tải trọng gây xoắn trong kết cấu nhà cao tầng Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng của mode dao động xoắn...
Trong tính toán thiết kế khung nhà cao tầng cao trên 40m phải xét đến thành phần động của tải trọng gió. Hiện nay tại Việt Nam để tính toán thành phần gió động này người thiết kế căn cứ vào các tiêu...
Đang xem: 417