Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Trình bày tóm tắt về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong khu vực công. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu, lấy mẫu, xử lý dữ liệu và quy trình thực...
Đề tài luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB). Trình bày chi tiết phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp nghiên cứu dữ liệu, để thông qua đó đánh giá được thực...
Đề tài khái quát các khái niệm, lý thuyết liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng...
Trình bày cơ sở lý luận về kế toán quản trị và tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty. Nêu lên thực trạng công tác KTQT tại công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, trên cơ sở đánh giá thực tế, đề...
Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp cận theo hướng quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo...
Nội dung đề tài tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ. Nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố...
Đề tài luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ, khảo sát đánh giá và nêu lên được thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện từ đó rút ra các giải pháp, kiến nghị và...
Đề tài trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong khu vực công. Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu các khoản phí tại Chi cục thuế Tp. Biên Hòa. Đề xuất một số...
Trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Nêu lên thực trạng kiểm soát nội bộ và các giải pháp hoàn thiện các khoản chi thường...
Nội dung của đề tài nhằm hiểu, nhận dạng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB tại các công ty kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Từ kế...
Đang xem: 770