Financing and charges for wastewater systems/ prepared by Financing and Charges for Wastewater Systems Task Force of the Water Environment Federation

Ký hiệu xếp giá
363.728 F4918
Dewey
363.728
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2005
Mô tả
280tr ; 24 cm
ISBN
9780071453042
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
wastewater
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Institutional issues; Financial management and accouting for wastewater systems; Financing capital improvements; Determination of revenue requirements; Allocating cost-of-services to cost-causative components; Distribution of costs-of-service to customer classes; Development and design of a schedule of rates and charges; Rates for reuse or reclaimed water; System development charges; Implementation rate studies; Affordability.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000524  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9543