Essentials of organizational behavior

Ký hiệu xếp giá
302.35 R636
Dewey
302.35
Xuất bản
9. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2008
Mô tả
324tr ; 24 cm
ISBN
9780132431521
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
organizational behavior
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Prologue; The Individual In The Organization; Groups In The Organization; The Organization System
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000209  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2875