Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 K239p
Giới thiệu về chu trình PDCA, bao gồm bốn bước: Plan (lập kế hoạch), Do (thực hiện), Check (xác minh) và Action (điều chỉnh) giúp bạn nắm vững các kiến thức và áp dụng để đưa doanh nghiệp và đời sống...
Đang xem: 4909