Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428English
Unit 1 : Presonal History. Unit 2 : Describing People. Unit 3 : Describing Charater anh Presonality. Unit 4 : Exam Focus. Unit 5 : Sleeping Habits. Unit 6 : In the News. Unit 7 : Love and Marriage....
Ký hiệu xếp giá: 428English
Unit 1 : Greetings. Unit 2 : Jobs and countries. Unit 3 : Naming Objects. Unit 4 : Exam Focus. Unit 5 : Number andDescriptions. Unit 6 : Talking about Time. Unit 7 : Weather and Climate. Unit 8 :...
Ký hiệu xếp giá: 428.02N5767h 2012
Cuốn sách gồm 24 bài tác giả hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt Việt - Anh về 24 chủ đề trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 428.02NG527QU
Nội dung sách gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái...
Ký hiệu xếp giá: 624.20288N5767k
Chủ đề: Cầu (xây dựng
Giới thiệu khái niệm chung về công tác quản lý, khai thác cầu, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm định cầu; Nội dung và phương pháp khảo sát hiện trạng công trình; Nguyên lý và các thiệt bị đo...
Ký hiệu xếp giá: 952NG527QU
Sách trình bày toàn bộ tiến trình lịch sử Nhật Bản từ thời tiền sử, sơ sử cho đến nay, kèm theo một số bản và ảnh minh họa. Các thời kỳ được chia theo đặc trưng cơ bản về văn hóa, chính trị của mỗi...
Ký hiệu xếp giá: 909.08NG527A
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử thế giới hiện đại từ thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917, những bước thăng trầm của chủ nghĩa xã hội trong gần một thế kỷ, sự phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 909L698s 2018
Trình bày những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người từ nền văn minh thời cổ, trung đại ở phương Đông, phương Tây đến nền văn...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1782