Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1103 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.042N5768B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh, cán cân thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 332.042N5768G
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở của thanh toán quốc tế; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; tài trợ ngoại thương.
Ký hiệu xếp giá: 332.042G434.2014
Sách trình bày các nội dung: tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại, phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.
Ký hiệu xếp giá: 332.042G4535
Contents: A Framework for International Finance; Foreign - Exchange Prediction and Hedging Tools; International Banking and Credit Markets; International Capital Markets; International Financing;...
Ký hiệu xếp giá: 337P9781
Brief contents: International economics is different Part one The theory of international trade; The basic theory using demand and supply; Why everybody trades: Comparative advantage and factor...
Ký hiệu xếp giá: 658.15E86
Contents in brief: PART ONE: FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: Globalizational and the multinational firm; International monetary system; Balance of payment; The market for foreign...
Ký hiệu xếp giá: 658.15M178
This book includes: The International Financial Environment; Exchange rate Behavior; Exchange Rate Risk Management; Long-Term Asset and Liability Management; And Short-Term Asset and Liability...
Ký hiệu xếp giá: 382C6782
Contents: International trade theory; International monetery theory; Applied policy analysis.
Ký hiệu xếp giá: 332.042NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về giao dịch thương mại liên quan đến thanh toán; chứng từ cần thiết thực hiện nghiệp vụ thanh toán; rủi ro trong thanh toán quốc tế liên quan đến giao...
Ký hiệu xếp giá: 658.150 1Qu-T
Phần 1: Môi trường quản trị tài chính quốc tế; Phần 2: Quản trị rủi ro ngoại hối; Phần 3: Quản trị vốn lưu động của công ty đa quốc gia; Phần 4: Phân tích đầu tư nước ngoài; Phần 5: Tài trợ nước...
Đang xem: 560