Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
86 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Xa-J
Chương 1 : Trình chủ Web Chương 2 : Cơ sở dữ liệu với SQL Server Chương 3 : Javabean Chương 4 : Java Servlet Chương 5 : Java server page Chương 6 :JDPC và JSP Chương7 : HTML Chương 8 : Các đối tượng...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ho-D
Contents 1. Deep submicron digital IC design 2. MOS transistors 3. Fabrication,layout, and simulation 4. MOS inverter circuits 5. Static MOS gate circuits 6. High-speed CMOS logic design 7. Transfer...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 H6887a 2004
Contents: Deep submicron digital IC design; MOS transistors; Fabrication,layout, and simulation; MOS inverter circuits; Static MOS gate circuits; High-speed CMOS logic design; Transfer gate and...
Ký hiệu xếp giá: 629.892 B4996a 2003
This book includes: Project management; Control systems; Computer hardware; Reliabillity, safety, and compliance; Design steps: HLD; Energy and power systems; Energy and control and software; Digital...
Ký hiệu xếp giá: 629.892 Ch-B
Contents Chapter 1. Project management Chapter 2. Control systems Chapter 3. Computer hardware Chapter 4. Reliabillity, safety, and compliance Chapter 5. Design steps: HLD Chapter 6. Energy and power...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 ASP
Chương 1: Tại sao phải sử dụng ASP và ADO để đưa dữ liệu lên web Chương 2: Cài đặt ASP cho ADO Chương 3: Các Recordset đơn giản Chương 4: SQL cơ bản cho các Recordset của ADO Chương 5: Các ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 A924
Design of dosage forms -- Dissolution and solubility -- Properties of solutions -- Surfaces and interfaces -- Disperse systems – Rheology -- Kinetics -- Solid-state properties -- Particle size...
Ký hiệu xếp giá: 629.231 A9393
Contents: career opportunities, safety, automotive tools and test equipment, building an engine, design, construction, and application of engine components, engine classification, parts...
Ký hiệu xếp giá: 629.231 S8646
Career opportunities -- Safety -- Automotive tools and test equipment -- Building an engine -- Design, construction, and application of engine components -- Engine classification, parts...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 S835b
Contents: goals of effective database design, database types, relational database fundamentals, understanding user needs, translating user needs into data models, extracting business rules,...
Đang xem: 8406