Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
203 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H1534fi 2004
Contents: The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society.
Ký hiệu xếp giá: 005.730711 G434t 2018
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kỹ thuật thiết kế giải thuật, cấu trúc dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, danh sách liên kết (linked list), cấu trúc cây (tree), cấu trúc dữ...
Ký hiệu xếp giá: 335.007 1 GI108TR
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu xếp giá: 550 L9759g 2015
Trình bày những kiến thức cơ bản về trái đất trong không gian: Cấu trúc và thành phần trái đất; Địa hình và cảnh quan trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D561K
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: tổng quan về thiết kế hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, khái quát về UML, mô hình hóa Use case, mô hình đối tượng, mô hình hóa động.
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V986g 2023
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V986g 2018
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V500C 2007
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khoa học; đại cương về nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ...
Ký hiệu xếp giá: 001.420711 G434t 2021
Trình bày một số vấn đề cơ bản về nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học; công bố kết quả nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu đề tài, luận văn, luận án trong các chuyên...
Ký hiệu xếp giá: 001.420711 H987g 2021
Tổng quan nền tảng lý luận về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Trình bày nội dung cốt lõi quan trọng và những kỳ vọng dành cho mỗi nội dung của một luận văn. Cung cấp kiến thức và kỹ năng...
Đang xem: 6324